Cty CP XNK thủy sản An Giang tuyển 1.500 CN chế biến thủy sản (18 - 30 tuổi)  với thu nhập xấp xỉ 3 triệu đồng/người/tháng sau khi học nghề (do Cty đào tạo trong 2 tháng).