UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định số 13/2008/QD-UBND "Ban hành quy chế bảo vệ môi trường khu vực công cộng và khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang".