Nhiều nhóm nhà báo, bạn bè và mạnh thường quân đang kêu gọi ủng hộ quyên góp cho đồng bào miền Trung trong lúc đang oằn mình vì trận lũ lịch sử.