Ngày 17/04, Alexa đã chính thức áp dụng hệ thống ranking mới. Sự thay đổi này đã làm xáo trộn đồng loạt thứ hạng hầu hết các website. Tình hình chung các trang ở Việt Nam là đều tụt thứ hạng thê thảm so với thế giới.