Cty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông - gọi tắt là Cty CP Hạ tầng (thuộc TCty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) là một trong 4 cổ đông sáng lập của Cty CP thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh).