CTCP CK NH Nông nghiệp & PT Nông thôn Việt Nam (HOSE: AGR) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1.

Theo đó, doanh thu trong quý đạt 209 tỷ đồng, chỉ bằng ½ so với quý 1 năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ hoạt động tự doanh, đạt 140.3 tỷ đồng, và doanh thu khác đóng góp 59 tỷ đồng.

Các khoản doanh thu đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước trừ doanh thu khác, giảm gần 80% so với mức 285 tỷ đồng của quý 1/2011.

Chi phí hoạt động 3 tháng đầu năm là 148.9 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp của AGR đạt 60.3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 38.1 tỷ đồng, tăng 6.8 lần cùng kỳ năm trước.