Năm 2008 Công ty Agifish (Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản An Giang) có kế hoạch xuất khẩu 30.000 tấn sản phẩm thủy sản chất lượng, tăng 34% so năm 2007. Để đạt mục tiêu này, Công ty Agifish đang tập trung nguồn vốn trên 330 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng qui mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.