(VEN) - Năm 2009, Việt Nam được tài trợ hai chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, đó là chương trình “Nghiên cứu hướng tới khách hàng” của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và chương trình “Nghiên cứu sinh kế cho vùng cao” của Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida).