Tổng mệnh giá giấy tờ có giá mà ACB được phát hành dài hạn năm 2008 là 6.500 tỉ đồng.