(NDH) Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu (AAS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký.

Ngày 10/3/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu (AAS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) từ ngày 11/3/2015 đến ngày 20/3/2015 do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên tại Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 và Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, AAS và KVS bị đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thông giao dịch của thành viên, trừ trường hợp giải tỏa chứng khoán cầm cố, giải tỏa chứng khoán tạm giữ, chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.

AAS và KVS có trách nghiệm nộp đủ phí theo quy định của pháp luật cho VSD chậm nhất trong ngày 19/3/2015.

Bình Minh - NDH