CTCP Thủy sản Mê Kông (AAM) công bố mức lãi sau thuế Quý III đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 43,7% cùng kỳ năm 2009, lũy kế 9 tháng chỉ lãi 35,87 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 3.163 đồng.

Theo đó, doanh thu thuần Quý III Công ty đạt 123 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2009, lũy kế 9 tháng đạt 355,3 tỷ đồng tương đương giảm nhẹ 3,5%. Lãi gộp và lãi từ hoạt động kinh doanh trong quý III cũng đạt lần lượt là 24 tỷ đồng và 9,3 tỷ đồng. Nâng mức lãi lũy kế 9 tháng đạt 69,8 tỷ đồng và 41,4 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính cũng đã giảm gần 50% so với cùng kỳ với 21,62 tỷ đồng. Do tổng doanh thu Quý III giảm dẫn đến mức lãi sau thuế chỉ đạt gần 8,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 43,7% cùng kỳ năm trước. Kéo mức lợi nhuận trước thuế 9 tháng của AAM chỉ đạt 41,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng biến động giảm 11,7% khi lãi 35,87 tỷ đồng. Theo đó, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính đến cuối tháng 9 là 3.163 đồng, trong khi chỉ tiêu này của cùng kỳ năm 2009 là 5.016 đồng. Năm 2010, AAM đặt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu 540 tỷ đồng và 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, tính đến cuối tháng 9 tháng AAM đã hoàn thành 68,5% kế hoạch doanh thu và 69,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. V.Nguyễn AAM