(Stox.vn)-Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011 của CTCP Thủy sản Mekong (AAM) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số thực đạt 2010.

Cụ thể, với mặt hàng đông lạnh AAM đặt mục tiêu 12.000 tấn; doanh số 550 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 51 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 30% bằng tiền mặt. Với các chỉ tiêu đặt ra, so với 2010 thì tăng 4,22% về doanh thu còn lợi nhuận thì tăng không đáng kể. Trong tháng 9/2010 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% và đại hội thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 20%. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011 H.Anh HOSE