Trong những năm qua, ngành giáo dục -đào tạo huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.