(CAO) Trong sự phát triển của xã hội ngày nay, vấn đề giáo dục nhân cách, lối sống tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi thực tế hiện nay, vẫn có không ít một số bộ phận mặc dù được sống và học tập trong những môi trường đạo tạo tốt nhưng vẫn không biết vươn lên để rồi phải sa vào vòng lao lý chỉ vì những ham muốn, đua đòi tầm thường của bản thân.