ND - Tư tưởng Hồ Chí Minh vốn đã mang ý nghĩa và giá trị thời đại, được khẳng định từ Hội thảo quốc tế về Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.