(TBKTSG Online) – Năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm ước đạt khoảng 1,8- 1,9 tỉ đô la Mỹ, trong đó, tôm thẻ chân trắng sẽ chiếm 50% kim ngạch.