* Tôi vừa sinh em bé được gần 1 tháng, sinh thường. Từ hôm sinh, tôi ra máu tươi 1 tuần, 1 tuần ra máu đậm hơn, sau đó ra huyết màu nâu, rồi hết, nhưng 3 ngày nay, tôi lại thấy máu ra, máu đỏ tươi.