(TT&VH Online) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo (BCĐ) 09, sau 5 năm thực hiện quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (trước đây là quyết định 80/2001/QĐ-TTg) về việc thực hiện công tác xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.HCM, đến nay việc kê khai nhà đất của các đơn vị thuộc khối trung ương và địa phương là 10.535 địa chỉ nhà đất với tổng diện tích đất là 232.559.970 m2.