Cánh đồng tưới và cánh đồng lọc, một công nghệ mới xử lý nước thải bằng thực vật (phytoremediation). Nghiên cứu của Hội nước và môi trường TP.HCM (Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật TP.HCM) cho thấy xử lý nước rỉ rác bằng giải pháp này vừa ít tốn kém kinh phí, thân thiện với môi trường mà lại đạt hiệu quả xử lý ô nhiễm khá cao.