Công văn số 4950/TCHQ-KTTT ngày 28-8-2007 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc xử lý thanh lý tài sản bằng hình thức nhượng bán, như sau: