TTO - * Quá trình cấp đất ở địa phương chúng tôi đang xảy ra rắc rối. Cụ thể, quyết định ghi đất cấp cho ông A chiều rộng 5m nhưng ông A tự lấn chiếm thành 6m. Sau đó địa phương tiếp tục cấp cho ông B 5m nhưng khi đo lại tính từ ranh giới ông A đã lấn chiếm chứ không theo quyết định cấp đất.