(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Hoằng (nguyenvanhoang13071971@...) đề nghị cho biết mức lương của ông được tính như thế nào tại thời điểm tháng 1/2010, 5/2011 và 1/2012 , nếu tháng 12/2009 ông đang hưởng hệ số lương 2,25 bậc 2 của chức danh quy định tại Bảng lương số 5 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.