Tại buổi khai mạc Hội nghị TW Đảng lần thứ 11, Tổng bí thư đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, nắm chắc các quan điểm thực tiễn, lịch sử, đổi mới và phát triển.