Xe “ruồi” ở Hà Nội

SGTT - 01/04/2008 16:37

Xe ruồi tức là xe BMX (bicycle motocross X) đang trở thành mốt của học sinh trung học cơ sở Hà Nội.

Từ khóa liên quan