(Chinhphu.vn) - Các mức lương trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có thể được quy định bằng hệ số lương nhân (x) với tiền lương tối thiểu hoặc quy định bằng mức tiền cụ thể, nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.