(VOH) - Mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới là gì? Trước hết, đó là vì lợi ích của người dân, vì không ai khác ngoài người dân mới hưởng được những thành quả từ việc xây dựng nông thôn mới mang lại. Do đó, điều quan trọng cần làm là giúp người dân nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới. Chỉ khi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thì chương trình mới thực sự thành công như mong muốn. Lúc đầu, các xã được chọn để thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, đồng lòng của mình, chính quyền và nhân dân các xã đã từng bước hoàn thành 19 tiêu chí đề ra.