Với mục tiêu làm cho khu vực nông thôn có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao, thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2015 có 35% -40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đến năm 2030 có 100% số xã được công nhận đạt 19 tiêu chí NTM.