Xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) không thuộc diện 11 xã thí điểm XDNTM của cả nước nhưng chủ động triển khai XDNTM ngay sau khi Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ra đời.