Dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)” xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, trong đó có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.