(VOV) - Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được đông đảo các nhà quản lý văn hóa, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận văn học nghệ thuật, các văn, nghệ sĩ quan tâm đóng góp.