TP - Thực tế, có nhiều nhận xét đáng lưu tâm về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ - công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.