Vì Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu là các dự án XDCB nên thành phần tham gia, thời lượng tham gia, tiếng nói quyết định cũng do các cấp, các ngành nắm giữ vai trò chủ đạo. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã thường do Chủ tịch UBND xã đứng đầu, dưới có kế toán, thành viên của các ban, ngành trong xã, dưới nữa có các trưởng thôn, dưới cùng mới đến lượt đại diện cộng đồng dân cư chiếm một tỷ lệ ít ỏi và đã được tuyển chọn theo tiêu chí ôn hòa nhất. Ban quản lý lại được chính UBND xã và các Ban cấp trên chỉ đạo, quản lý mọi mặt hoạt động... Như vậy, nông thôn muốn đổi mới cũng khó, còn nông dân muốn làm chủ công cuộc đổi mới sẽ khó gấp nhiều lần.