ND- Với "Nghị quyết về Đội tự vệ" của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 28-3-1935, một tổ chức gồm những người ưu tú, hăng hái, can đảm, có sức khỏe trong Công hội, Nông hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản ra đời.