ND - Với diện tích tự nhiên bằng một phần năm đất nước, gồm chín tỉnh trên địa bàn Tây Bắc, Quân khu 2 có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.