www.SAGA.vn - Bất cứ cuốn sách nào về quản trị đều đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch chiến lược và quy trình triển khai. Cũng có nhiều tài liệu cho rằng việc xây dựng kế hoạch chiến lược đã “chết” do những kế hoạch dài hạn sẽ trở nên “vô nghĩa” trong môi trường kinh doanh thường xuyên biến động.