ND- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một trong những giải pháp lớn thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở là điều kiện tiên quyết để tạo dựng phong trào đó.