Cùng với sự chuyển biến của xã hội, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, sự nghiệp xây dựng đạo đức gia đình xuất hiện nhiều vấn đề mới. Để có những phân tích, đánh giá chân thực, cụ thể về đạo đức gia đình ở nước ta dưới những tác động trái chiều của nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay của TS. Nguyễn Thị Thọ - giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.