ND - Ngay từ khi bắt đầu triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sự chỉ đạo sát sao, nhất quán của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội.