...Đất nước ta đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) để thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng. Quân đội chúng ta có vinh dự lớn cùng với lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, môi trường hòa bình, ổn định, sự nghiệp đổi mới của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia của dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước chúng ta tiến hành CNH, HĐH thành công. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Chúng ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, cùng với hệ thống chính trị của cả nước với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong điều kiện thời bình, đây là thời cơ, điều kiện hết sức thuận lợi cho chúng ta xây dựng LLVT vững mạnh để bảo vệ đất nước.