Chính quyền bao giờ cũng là vấn đề cơ bản và là một mục tiêu cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Lênin đã từng cảnh báo: Đấu tranh để giành được chính quyền đã cực kỳ khó khăn, song giữ cho chính quyền đó tồn tại và phát triển không ngừng còn khó khăn hơn nhiều.