ND - Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong điều kiện toàn cầu hóa, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đặt ra nhiều vấn đề cần có sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lê-nin về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.