Một trong những nội dung quan trọng trong Đề án Cải cách tiền lương được Bộ Nội vụ soạn thảo, trình Hội nghị Trung ương sắp tới là trả lương theo vị trí việc làm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Trả lương theo vị trí việc làm sẽ chấm dứt cơ chế xin-cho trong tuyển dụng cũng như cảnh "sống lâu lên lão làng” của nền công vụ hiện nay.