Hỏi: Các cơ quan liên quan có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi?