Tỉnh Trà Vinh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của TP.HCM để làm rõ.