(baodautu.vn) Các chuyên gia kinh tế cả trong nước và nước ngoài chưa thấy rõ các dấu hiệu về sự ổn định trong kinh tế vĩ mô của năm 2013.