Hộ nông, dân Nguyễn Văn Quéo ở tổ 12 thị trấn Chư Sê, Gia Lai trồng tiêu năng suất đạt 15 tấn/ha. Đây là vườn tiêu có năng suất cao nhất thế giới hiện nay. Vườn tiêu mỗi hécta thu 1,5 tỷ đồng một năm.