TTO - Theo một chuyên gia hàng không VN, vùng nhận dạng phòng không (tiếng Anh là Air Defense Identification Zone - ADIZ) là vùng nằm ngoài không phận đương nhiên của một quốc gia và do quốc gia đó tự đặt ra, vì lý do an ninh quốc gia hoặc lý do nào đó.