(VOH) - Mùa thu 1945 sẽ còn mãi trong trang sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, với sự kiện trọng đại của dân tộc: cuộc cách mạng tháng 8 thành công khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - lần đầu tiên một nước thuộc địa đã vùng lên để giành lại Độc lập Dân tộc cho mình.