(DVT.vn) - Nguyễn Chí Diểu: Giáp này, muốn làm cách mạng thì phải có tổ chức. Có tổ chức cách mạng mới gây dựng được phong trào cách mạng…