(GD&TĐ)-Các tác phẩm dự giải Báo chí quốc gia lần thứ VI là bức tranh phản chiếu đầy đủ, khách quan tình hình đất nước trong năm 2011 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức ở trong nước cũng như trên thế giới; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.